+48 690 888 455

 biuro@klinikabelize.pl

Numer konta: 19 1140 2017 0000 4602 1210 7167

Regulamin

 

Regulamin

Regulamin witryny, sklepu internetowego klinikabelize.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

 • 1 – DEFINICJE

Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klinika Belize – firma Beata Stokłosa Krak-Best, Kokotów 340, 32-002 Węgrzce Wielkie, Polska, NIP: 6783001609
 2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Witryny oraz usług dostępnych w Witrynie.
 3. Klient – osoba fizyczna, która zawiera lub zamierza zawrzeć z klinikabelize.pl umowę sprzedaży Produktu/Produktów/Usługi/Usług dostępnych w obrębie Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z klinikabelize.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Strona – Klient lub Klinika Belize
 6. Strony – Klient oraz Klinika Belize.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin.
 8. Witryna lub klinikanelize.pl – serwis internetowy prowadzony przez Klinikę Belize pod adresem internetowym https://www.klinikabelize.pl, korzystając z którego Użytkownik może zapoznawać się z informacjami i Produktami oraz usługami prezentowanymi przez Klinika Belize, a także składać zamówienia i kupować Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.
 9. Sklep Internetowy – część Witryny umożliwiająca zawieranie pomiędzy Klinika Belize, a Klientem umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, zawierająca między innymi Karty Produktów.
 10. Karta Produktu/Usługi – podstrona w Sklepie Internetowym na której są przedstawione informacje na temat Produktu/Usługi, oraz na której znajduje się przycisk umożliwiający dodanie tego Produktu do Koszyka.
 11. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych związanych z zamówieniem takich jak w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności.
 12. Newsletter – usługa w postaci wysyłki wiadomości poczty elektronicznej zawierających zamówione informacje handlowe, rozsyłanej przez Klinikę Belize do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości.
 13. Konto – konto założone dla Użytkownika po rejestracji na https://klinikabelize.pl zabezpieczone loginem i hasłem.
 14. Produkt/Usługa – produkt lub usługa dostępne w Kanale Sprzedaży Internetowej.
 1. Dni Robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 2 – INFORMACJE OGÓLNE
 1. Podmiotem prowadzącym Witrynę jest Klinika Belize.
 2. Klinika Belize świadczy za pośrednictwem Witryny m.in. usługi:
 3. a) udzielanie Klientom informacji o Produktach i usługach Klinika Belize
 4. b) utrzymywanie Konta i umożliwienie korzystania z jego funkcjonalności,
 5. c) wysyłka Newslettera,
 6. d) umożliwianie zawierania umów sprzedaży na odległość Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
 • 3 – ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Klinika Belize nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:
 2. a) siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
 3. b) problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,
 4. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
 5. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, wynikające z okoliczności nie leżących po stronie Kliniki Belize, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.
 • 4 – WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z WITRYNY
 1. Do korzystania z Witryny nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika, wystarczające jest zastosowanie odpowiednich urządzeń umożliwiających łączność z Internetem (takich jak np. komputer, telefon), standardowy system operacyjny oraz aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcji Witryny konieczna jest obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz włączona obsługa Java Script i cookies, ewentualnie obsługa Flash. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zawarte są w Polityce cookies .
 2. Do korzystania z zaawansowanych funkcjonalności Witryny związanych z Kontem, wysyłką Newslettera, jak również do zamawiania Produktów niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Klinika Belize zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usług, odpowiednio do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi, zastrzegając, że takie zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość usług, a także nie wpłyną na zakres praw i obowiązków Stron.
 • 5 -WYMOGI DOTYCZĄCE UŻYKOWNIKA I KLIENTA
 1. Osoba dokonująca czynności prawnej z na podstawie Regulaminu (np. nabywająca Produkty, zakładająca Konto lub korzystania z innych usług przewidzianych w Regulaminie) powinna spełniać następujące warunki:
 2. a) być Konsumentem, tj. osobą fizyczną dokonującą czynności w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz
 3. b) być (i) osobą pełnoletnią, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo (ii) osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (w szczególności osobą, która ukończyła 13 lat) o ile osoba ta w świetle obowiązujących przepisów uprawniona jest do dokonania danej czynności prawnej w sposób ważny (np. uzyskała zgodę rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego).
 4. Jeżeli przepisy szczególne przewidują inne wymogi wiekowe lub warunki do zawarcia umowy lub dokonania określonych czynności przez osoby niepełnoletnie, wówczas takie przepisy szczególne mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.
 • 6 – ZASADY KORZYSTANIA Z WITRYNY

Zabronione jest:

 1. a) korzystanie z Witryny w sposób zakłócający jej funkcjonowanie;
 2. b) podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Witryny;
 3. c) rozsyłanie lub umieszczanie na Witrynie niezamówionej informacji handlowej,
 4. d) podejmowanie czynności informatycznych lub innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
 5. e) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich,
 6. f) korzystania z Witryny do celów wykraczających poza własny użytek osobisty, w szczególności do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 • 7 – REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Klinika Belize dokłada starań aby Witryna funkcjonowała w pełni poprawnie oraz zobowiązuje się do usuwania ewentualnych usterek funkcjonowania Witryny.
 2. Klinika Belize zastrzega możliwość czasowej niedostępności Witryny lub niektórych jej funkcji w zakresie w jakim jest to niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania Witryny.
 3. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dotyczących nieprawidłowego działania Witryny. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze.
 4. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres firma Beata Stokłosa Krak-Best, Kokotów 340, 32-002 Węgrzce Wielkie
 5. Klinika Belize udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 • 8 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Zakupu w Sklepie Internetowym może dokonać wyłącznie Klient spełniający w niniejszym regulaminie. W przypadku zawarcia umowy z osobą lub podmiotem nie będącym Konsumentem Klinika Belize może odstąpić od takiej umowy w terminie 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.
 2. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie Internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 3. Informacje o Produktach i Usługach prezentowane w obrębie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Klient dokonuje zamówienia Produktu poprzez wypełnienie w Witrynie odpowiedniego formularza, akceptację oraz kliknięcie na przycisk „Potwierdzam Zakup”. Zamówienie przez Klienta określonego Produktu lub Produktów w ten sposób stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Klinika Belize oferty zawarcia umowy sprzedaży na odległość określonego Produktu lub Produktów na warunkach wynikających z treści Witryny i niniejszego Regulaminu.
 • 9 SPOSÓB DOSTAWY
 1. Dostawa Produktów i Usług odbywa się wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Dostawa Produktu lub Usługo jest realizowana, w zależności od opcji wybranej przez Klienta podczas składania zamówienia.
 • 10 AKCEPTOWANE SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Płatnościami elektronicznymi poprzez przelewy24.pl
 2. Przelew tradycyjny
 • 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient objął w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta objęła w posiadanie Produkt.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).
 • 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem z Witryny podlegają prawu polskiemu.
 2. Klinika Belize zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich udostępnienia drugiej Stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

POZOSTAŃ W KONTAKCIE

Pozostaw nam swój adres e-mail aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w gabinecie.
Akceptuję Politykę prywatności. Sprawdź: Polityka prywatności.